در حال نمایش یک نتیجه

اورتزی که تحت عنوان فتق بند یکطرفه پیش روی شماست یکی از انواع تولیدات و طرح‌های تحقیقاتی است که با استفاده از آن در ناحیه اینگوینال امکان برطرف شدن برجستگی است. به جابجایی اندام‌های بدن از جایگاه طبیعی خود فتق می‌گویند. فتق شکمی از شایع‌ترین فتق‌ها است و به جابجایی و خروج یکی از احشاء آزاد یا قابل جابجایی گفته می‌شود. ضعف یا نقص در جداره دیواره شکمی یا افزایش فشار بر این جداره علت اصلی فتق‌های شکمی است. شایع‌ترین فتق شکمی، فتق اینگوینال است که در کشاله ران اتفاق می‌افتد و اکثر مردم هم این نوع فتق را می‌شناسند. بین حفره شکمی و کیسه بیضه‌ها کانالی وجود دارد به نام کانال اینگوینال. این کانال توسط عضلات لیگامان‌ها تشکیل شده و مجرای عبور عروق داخل شکم به داخل کشاله‌ران است. در صورت تشخیص پزشک برجستگی کانال فتق بند با ایجاد یک نیروی بیرونی می‌تواند به سمت داخل برگردد. در غیر این صورت احتیاج به عمل جراحی است. این برجستگی در صورت تشخیص پزشک امکان پذیرش نیروی بیرونی و برگشت به حالت اولیه دارد. در غیر این‌صورت نیاز به جراحی دارد که در آن صورت پس از جراحی برای پیشگیری از بروز مجدد، استفاده از فتق بند ضروری است.