شرکت مثبت سبز در تحویل کلیه سفارشات، نهایت دقت و تلاش خود را انجام می دهد، با وجود این اگر موجودی محصولی در مثبت سبز به پایان برسد، حتی پس از اقدام مشتری به نهایی کردن سفارش، حق کنسل کردن آن و یا استرداد آن برای مثبت سبز محفوظ است و یا مشتری می تواند سفارش دیگری را جایگزین کند.